Kontakt

KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.
Štefánikovo nám. 34/42, 967 01 Kremnica

IČO: 45733155
DIČ: 2023036884

Registrácia: Obvodný úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-18/2010

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Na Troskách, Banská Bystrica

Štatutárny zástupca: MgA. Ján Fakla, riaditeľ n.o.

 

Korešpondenčná adresa:
KREMNICKÉ DIVADLO V PODZEMÍ n.o.
Ján Fakla, Bernolákova 43, 974 05 Banská Bystrica
www.divadlovpodzemi.sk

MgA. Ján Fakla
riaditeľ n.o.

+421 905 258284
gag@mail.t-com.sk

Mgr. art. Jana Mikitková
dramaturgička a režisérka festivalu

+421 908 801137
datelinova@gmail.com

Mgr. Dušan Krnáč
scénograf a designer festivalu

+421 903 483292
anticomics.d@gmail.com